प्रतिनिधि सभातर्फ

खसेको मत-४४२१५

गणना भएको मत-२५१९८

गन्न बाँकी – १९०१७

बदर-१२०७

रुख – १०६७१

सुर्य – १२३५८

प्रदेश सभा-१ तर्फ

खसेको मत-२४२३०

गणना भएको मत-१८२२९

गन्न बाँकी – ६००१

बदर- ६७२

रुख – ७५८१

सुर्य – ९००४

प्रदेश सभा-२ तर्फ

खसेको मत-१९९८५

गणना भएको मत-११४८६

गन्न बाँकी – ८४९९

बदर- ४०३

रुख – ४३२६

सुर्य – ६२२२

तपाईको प्रतिक्रिया